Strabo, Geographia (Hispania) III 4, 10-11

 

Ἡ μὲν δὴ παραλία πᾶσα ἡ ἀπὸ στηλῶν μέχρι τῆς μεθορίας τῆς Ἰβήρων καὶ Κελτῶν τοιαύτη. ἡ δ᾽ ὑπερκειμένη μεσόγαια (λέγω δὲ τὴν ἐντὸς τῶν τε Πυρηναίων ὀρῶν καὶ τῆς προσαρκτίου πλευρᾶς μέχρι Ἀστύρων) δυεῖν μάλιστα ὄρεσι διορίζεται. τούτων δὲ τὸ μὲν παράλληλόν ἐστι τῆι Πυρήνηι͵ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν Καντάβρων ἔχον͵ τελευτὴν δ᾽ ἐπὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς θάλατταν· καλοῦσι δὲ τοῦτο Ἰδουβέδαν· ἕτερον δ᾽ ἀπὸ τοῦ μέσου διῆκον ἐπὶ τὴν δύσιν͵ ἐκκλῖνον δὲ πρὸς νότον καὶ τὴν ἀπὸ στηλῶν παραλίαν· ὃ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν γεώλοφόν ἐστι καὶ ψιλόν͵ διέξεισι δὲ τὸ καλούμενον Σπαρτάριον πεδίον͵ εἶτα συνάπτει τῶι δρυμῶι τῶι ὑπερκειμένωι τῆς τε Καρχηδονίας καὶ τῶν περὶ τὴν Μάλακαν τόπων· καλεῖται δὲ Ὀροσπέδα. μεταξὺ μὲν δὴ τῆς Πυρήνης καὶ τῆς Ἰδουβέδας ὁ Ἴβηρ ῥεῖ ποταμός͵ παράλληλος τοῖς ὄρεσιν ἀμφοτέροις͵ πληρούμενος ἐκ τῶν ἐντεῦθεν καταφερομένων ποταμῶν καὶ τῶν ἄλλων ὑδάτων. ἐπὶ δὲ τῶι Ἴβηρι πόλις ἐστὶ Καισαραυγοῦστα κα λουμένη καὶ Κέλσα κατοικία τις ἔχουσα γεφύρας λιθίνης διάβασιν. συνοικεῖται δὲ ὑπὸ πλειόνων ἐθνῶν ἡ χώρα͵ γνωριμωτάτου δὲ τοῦ τῶν Ἰακκητανῶν λεγομένου. τοῦτο δ᾽ ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς παρωρείας τῆς κατὰ τὴν Πυρήνην εἰς τὰ πεδία πλατύνεται καὶ συνάπτει τοῖς περὶ Ἰλέρδαν καὶ Ὄσκαν χωρίοις͵ τοῖς τῶν Ἰλεργετῶν οὐ πολὺ ἄπωθεν τοῦ Ἴβηρος. ἐν δὲ ταῖς πόλεσι ταύταις ἐπολέμει τὸ τελευταῖον Σερτώριος καὶ ἐν Καλαγούρι Οὐασκώνων πόλει καὶ τῆς παραλίας ἐν Ταρράκωνι καὶ ἐν τῶι Ἡμεροσκοπείωι μετὰ τὴν ἐκ Κελτιβήρων ἔκπτωσιν͵ ἐτελεύτα δ᾽ ἐν Ὄσκαι. κἀν Ἰλέρδαι ὕστερον Ἀφράνιος καὶ Πετρήιος οἱ τοῦ Πομπηίου στρατηγοὶ κατεπολεμήθησαν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ. διέχει δὲ ἡ Ἰλέρδα τοῦ μὲν Ἴβηρος ὡς ἐπὶ δύσιν ἰόντι σταδίους ἑκατὸν ἑξήκοντα͵ Ταρράκωνος δὲ πρὸς νότον περὶ τετρακοσίους ἑξήκοντα͵ πρὸς ἄρκτον δὲ Ὄσκας πεντακοσίους τετταράκοντα. διὰ τούτων δὲ τῶν μερῶν ἡ ἐκ Ταρράκωνος ἐπὶ τοὺς ἐσχάτους ἐπὶ τῶι ὠκεανῶι Οὐάσκωνας τοὺς κατὰ Πομπέλωνα καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῶι τῶι ὠκεανῶι Οἰασῶνα πόλιν ὁδός ἐστι σταδίων δισχιλίων τετρακοσίων πρὸς αὐτὰ τὰ τῆς Ἀκυιτανίας ὅρια καὶ τῆς Ἰβηρίας. Ἰακκητανοὶ δ᾽ εἰσὶν ἐν οἷς τότε μὲν Σερτώριος ἐπολέμει πρὸς Πομπήιον͵ ὕστερον δ᾽ ὁ τοῦ Πομπηίου υἱὸς Σέξτος πρὸς τοὺς Καίσαρος στρατηγούς. ὑπέρκειται δὲ τῆς Ἰακκητανίας πρὸς ἄρκτον τὸ τῶν Οὐασκώνων ἔθνος͵ ἐν ὧι πόλις Πομπέλων ὡς ἂν Πομπηιόπολις.

Αὐτῆς δὲ τῆς Πυρήνης τὸ μὲν Ἰβηρικὸν πλευρὸν εὔδενδρόν ἐστι παντοδαπῆς ὕλης καὶ τῆς ἀειθαλοῦς͵ τὸ δὲ Κελτικὸν ψιλόν͵ τὰ δὲ μέσα περιέχει καλῶς οἰκεῖσθαι δυναμένους αὐλῶνας. ἔχουσι δ᾽ αὐτοὺς Κερρητανοὶ τὸ πλέον τοῦ Ἰβηρικοῦ φύλου͵ παρ᾽ οἷς πέρναι διάφοροι συντίθενται ταῖς Κανταβρικαῖς ἐνάμιλλοι͵ πρόσοδον οὐ μικρὰν τοῖς ἀνθρώποις παρέχουσαι.

 

 

 

 

Estrabón, Geografía (Hispania) III 4, 10-11

Traducción

 

Strabo, Geographia (Hispania) III 4, 10-11

Translation

“Tal es todo el litoral desde las Columnas [de Hércules] hasta la frontera entre Iberia y Céltica.  El interior [el país por dentro de los Pirineos y parte norte de Iberia hasta los ástures] está bordeado sobre todo por dos cordilleras.  De éstas, una corre paralela con la Pyrene, empezando entre los cántabros y acabando en el Mar Nuestro.  A esta cordillera la llaman Idubeda.  La otra va desde el centro [del litoral] hacia el oeste [el sur, en realidad] y hacia la costa que empieza con las columnas.  Esta cordillera al principio es baja y desnuda y cruza el Campo Espartario.   Luego, se une con la sierra boscosa que está sobre Cartago [Nova] y la región de Malaca.  Esta sierra se llama Oróspeda.  Entre la Pyrene y la Idubeda corre el Ebro [Ibero], que es paralelo a ambas y que recibe sus aguas mediante los ríos que bajan de ellas y por otros más.  En el Ebro está la ciudad de César Augusta y la colonia Celsa, la cual tiene un paso por un puente de piedra.  Esta zona está habitada por varios pueblos, de los que el más conocido es el de los iacetanos.  Este pueblo comienza en los arranques del Pirineo y se extiende por los llanos, llegando hasta la zona de los ilergetes, en los alrededores de Ilerda y Osca, [éstas] ya no lejos del Ebro.  Sertorio, tras de ser expulsado de Celtiberia, hizo su última guerra en estas ciudades y en Calagurris, ciudad de los váscones, y en la costa de Tárraco y Hemeroscopio, muriendo en Osca.  Y, luego, en la región de Ilerda, Afranio y Petreyo, los generales de Pompeyo, fueron derrotados por el divinizado César.  Ilerda dista del Ebro, hacia el oeste, 160 estadios; de Tárraco, hacia el sur, 460; de Osca, hacia el norte, 540.  Por esta zona cruza la vía que va desde Tárraco hasta los váscones, que están al final, junto al Océano, con Pompelo y Oiason, la cual está al borde del Océano.  La vía va hasta la misma frontera entre Aquitania e Iberia y tiene una longitud de 2.400 estadios.  En el país de los iacetanos, Sertorio luchó contra Pompeyo y, luego, Sexto, hijo de Pompeyo, contra los generales de César.  Al norte de Iacetania está el pueblo de los váscones, con Pompelo, [palabra] que significa “ciudad de Pompeyo”.

 

 

 

 

 

 

 

El lado ibérico del Pirineo tiene mucho arbolado de varia clase y, sobre todo, de hoja perenne.  En cambio, el lado céltico está desnudo.  La zona central tiene valles muy aptos para vivir.  La mayor parte de ellos los pueblan los cerretanos, que son de estirpe ibérica y que hacen excelentes perniles, tan buenos como los de los cántabros, los cuales les procuran grandes ganancias”.

 

"Such, then, is the character of the whole seaboard from the Pillars up to the common boundary of Iberia and Celtica. The interior country that lies beyond the seaboard (I mean the country enclosed by the Pyrenees Mountains and the northerly side of Iberia as far as Asturia) is divided by two mountain-ranges, speaking roughly. Of these mountains, one is parallel to the Pyrenees, beginning in Cantabria and ending at Our Sea (they call this mountain Idubeda); whereas the other, beginning at the centre of the first one, stretches towards the west, though it inclines towards the south and the coastline that runs from the Pillars. This latter mountain is at first a mere hill and bare of trees, and passes through the so‑called Spartarian Plain; then it joins the forest that lies beyond both New Carthage and the regions round about Malaca; it is called Orospeda. It is between the Pyrenees and Idubeda, then, that the Iberus River flows, which is parallel with both mountains and is filled by the rivers and the other waters that pour down from them. On the Iberus is a city called Caesar Augusta; also Celsa, a colonial settlement, where there is a stone bridge across the river. This country is jointly settled by several tribes, though the best known is what is called the tribe of the Iaccetanians. Their country begins at the foothills of the Pyrenees and then broadens out over the plains and joins the districts round about Ilerda and Osca, that is, the districts which belong to the Ilergetans, not very far from the Iberus. It was in these two cities, and in Calaguris (a city of the Vasconians), and in the two cities of Tarraco and Hemeroscopeium on the coast, that Sertorius fought his last battles after his expulsion from Celtiberia; but it was at Osca that he came to his end. And it was in Ilerda that Afranius and Petreius, the generals of Pompey, were defeated in battle later on by the Deified Caesar. Ilerda is distant from the Iberus one hundred and sixty stadia, to a man travelling approximately towards the west; from Tarraco, on the south, about four hundred and sixty stadia; from Osca, on the north, five hundred and forty stadia. Through these districts runs the road from Tarraco to those outermost Vasconians on the ocean who live about Pompelo, and about the city of Oeaso, which is at the ocean itself -a road of two thousand four hundred stadia, reaching to the very frontier of Aquitania and Iberia. Iaccetania is the country where not only Sertorius carried on war in his day against Pompey, but also, later on, Sextus, the son of Pompey, against the generals of Caesar. It is beyond Iaccetania, towards the north, that the tribe of the Vasconians is situated, where there is a city Pompelo or, as one might say, Pompeiopolis.

As for the Pyrenees themselves, the Iberian side is well-wooded with trees of every kind and with evergreens; whereas the Celtic side is bare, although the central portions of it encompass glens that are capable of affording a good livelihood. These glens are occupied mostly by Carretanians, of the Iberian stock; and among these people excellent hams are cured, rivalling those of Cantabria, and affording the people no small revenue".

 

 

Traducción de G. Fatás, Antología de textos para el estudio de la Antigüedad en el territorio del Aragón actual, Zaragoza, 1993

 

Translation by H. L. Jones in Strabo, Geography, vol. II, Cambridge (Massachusetts)-London, 1919