Appianus Alexandrinus, βηρική 44-45

 

ἔτεσιν δὲ οὐ πολλοῖς ὕστερον πόλεμος ἄλλος ἠγέρθη περὶ Ἰβερίαν χαλεπὸς ἐκ τοιᾶσδε προφάσεως. Σεγήδη πόλις ἐστὶ Κελτιβήρων τῶν Βελλῶν λεγομένων μεγάλη τε καὶ δυνατὴ καὶ ἐς τὰς Σεμπρωνίου Γράκχου συνθήκας ἐνεγέγραπτο αὕτη τὰς βραχυτέρας πόλεις ἀνῴκιζεν ἐς αὑτὴν καὶ τεῖχος ἐς τεσσαράκοντα σταδίους κύκλῳ περιεβάλετο Τίτθους τε ὅμορον γένος ἄλλο συνηνάγκαζεν ἐς ταῦτα ἡ δὲ σύγκλητος πυθομένη τό τε τεῖχος ἀπηγόρευε τειχίζειν καὶ φόρους ᾔτει τοὺς ὁρισθέντας ἐπὶ Γράκχου στρατεύεσθαί τε Ῥωμαίοις προσέτασσε. καὶ γὰρ τοῦθ αἱ Γράκχου συνωθῆκαι ἐκέλευον οἳ δὲ περὶ μὲν τοῦ τείχους ἔλεγον ἀπηγορεῦσθαι Κελτίβηρσιν ὑπὸ Γράκχου μὴ κτίζειν πόλεις, οὐ τειχίζειν τὰς ὑπαρχούσας τῶν δὲ φόρων καὶ τῆς ξεναγίας ὑπ αὐτῶν ἔφασαν Ῥωμαίων ἀφεῖσθαι μετὰ Γράκχον καὶ τῷ ὄντι ἦσαν ἀφειμένοι, δίδωσι δ ἡ βουλὴ τὰς τοιάσδε δωρεὰς ἀεὶ προστιθεῖσα κυρίας ἔσεσθαι, μέχρι ἂν αὐτῇ καὶ τῷ δήμῳ δοκῇ.  στρατηγὸς οὖν ἐπ αὐτοὺς Νωβελίων ἐπέμπετο μετὰ στρατιᾶς οὐ πολὺ τρισμυρίων ἀνδρῶν ἀποδεούσης. ὃν ἐπειδὴ σφίσιν οἱ Σεγηδαῖοι προσιόντα ἔγνωσαν, οὔπω τὸ τεῖχος ἐκτελέσαντες ἔφευγον ἐς Ἀρουακοὺς μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ σφᾶς ὑποδέχεσθαι τοὺς Ἀρουακοὺς παρεκάλουν οἳ δ’ ἀποδέχονταί τε καὶ Κάρον αὐτῶν Σεγηδαίων, πολεμικὸν εἶναι νομιζόμενον, αἱροῦνται στρατηγόν.  ὃ δὲ τρίτῃ μετὰ τὴν χειροτονίαν ἡμέρᾳ δισμυρίους πεζοὺς καὶ ἱππέας πεντακισχιλίους ἔς τινα λόχμην ἐνεδρεύσας παροδεύουσι τοῖς Ῥωμαίοις ἐπέθετο καὶ τῆς μάχης ἐπὶ πολὺ ἀγχωμάλου γενομένης ἐκράτει τε λαμπρῶς καὶ Ῥωμαίων τῶν ἐξ ἄστεως ἔκτεινεν ἐς ἑξακισχιλίους, ὡς μέγα τῇ πόλει γενέσθαι τὸ ἀτύχημα. ἀτάκτου δ’ αὐτῷ τῆς διώσεως ἐπὶ τῇ νίκῃ γενομένης οἱ τὰ σκευοφόρα Ῥωμαίων φυλάσσοντες ἱππῆς ἐπέδραμον καὶ Κάρον τε αὐτὸν ἀριστεύοντα ἔκτειναν καὶ ἑτέρους ἀμφ’ αὐτὸν, οὐκ ἐλάσσους καὶ οἵδε τῶν ἐξακισχιλίων, μέχρι νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσεν.  ἐγίγνετο δὲ ταῦθ’, ὅτε Ῥωμαῖοι τῷ Ἡφαίστῳ τὴν ἑορτὴν ἄγουσιν. ὅθεν οὐδεὶς ἂν ἐκὼν ἄρξειεν ἐξ ἐκείνου μάχης παρὰ τήνδε τὴν ἡμέραν.

 

 

 

 

Apiano de Alejandría, Guerras Ibéricas 44-45

Traducción

 

Appian, Wars of the Romans in Iberia, 44-45

Translation

“(44) No muchos años después, estalló en Iberia otra guerra difícil a causa del siguiente motivo.  Segeda es una ciudad perteneciente a un pueblo celtíbero llamado de los belos, grande y poderoso, y estaba adscrito a los tratados de Sempronio Graco.  Esta ciudad forzó a otras más pequeñas a establecerse junto a ella; se rodeó de unas murallas de aproximadamente cuarenta estadios de circunferencia y obligó también a unirse a los titos, otro pueblo limítrofe.  Al enterarse de ello, el Senado prohibió que fuera levantada la muralla, les reclamó los tributos estipulados en tiempos de Graco y les ordenó que proporcionaran ciertos contingentes de tropas a los romanos. Esto último, en efecto, también estaba acordado en los tratados.  Los habitantes de Segeda, con relación a la muralla, replicaron que Graco había prohibido fundar nuevas ciudades [a los celtíberos], pero no fortificar las ya existentes.  Acerca del tributo y de las tropas mercenarias, manifestaron que habían sido eximidos por los propios romanos después de Graco.  La realidad era que estaban exentos, pero el Senado concede siempre estos privilegios añadiendo que tendrán vigor en tanto lo permita el Senado y el pueblo romano.  (45)  Así pues, Nobilior fue enviado contra ellos con un ejército de casi treinta mil hombres.  Los segedenses, cuando supieron de su próxima llegada, sin dar remate ya a la construcción de las murallas, huyeron hacia los arévacos con sus hijos y sus mujeres y les suplicaron que les acogieran.  Estos lo hicieron así y eligieron como general a un segedense llamado Caro, que era tenido por hombre belicoso.  Éste al tercer día de ser elegido, ocultando en una emboscada a veinte mil infantes y cinco mil jinetes, cayó sobre los romanos que por allí pasaban, y después de una lucha larga y enconada, obtuvo una brillante victoria, dando muerte a seis mil ciudadanos romanos; tal calamidad cayó este día sobre la ciudad.  Pero cuando después de la victoria se lanzó en persecución de los fugitivos con su ejército en desorden, la caballería romana que custodiaba los bagajes, los atacó y mató a Caro, que luchaba heroicamente y a otros muchos de los suyos, en número no inferior a seis mil; la noche separó a los contendientes.  Sucedió esto el día en que los romanos celebraba la fiesta de Vulcano por lo que desde entonces ningún general romano por su propia voluntad traba batalla en este día”.

 

“(44) Not many years after, another problematic war broke out in Iberia, and this was the explanation of it.  Segeda is a large and powerful city, belonging to those Celtiberians called the Belli, and it was included in Sempronius Gracchus’ treaties.  This city caused smaller towns to move to its site, and built a wall of some forty stadia in circumference around itself, and forced the Titthi, another neighbouring tribe, to join with it.  The senate learned of this and forbade them to build the wall and demanded from them the taxes laid down by Gracchus and ordered them to provide troops to fight with the Romans, since this was required by Gracchus’ treaties.  They replied that, so far as the wall was concerned, the Celtiberians were forbidden by Gracchus to found cities, no to wall existing ones; and as to the taxes and the recruitment, they said that thy had been released from these by the Romans themselves after the time of Gracchus.  And in fact they had been released from these obligations, but the senate, in giving such concessions, always adds that they shall be in force for so long as seems good to the senate and the people.  (45)  Therefore Nobilior was sent as general against them with an army of not far short of thirty thousand men.  When the Segedans heard that he was coming, since they had not yet completed the wall, they fled to the Arevaci with their women and children and begged the Arevaci to take them in.  They did take them in and chose Carus, one of these very Segedans and a man renowned for his skill at warfare, as their general.  On the third day after his election, he set twenty thousand foot and five thousand horse in ambush in a wood and attacked the Romans, who were in column of march.  Though the battle was for a long time evenly balanced, he won decisively and killed six thousand Roman citizens, so that on that day the city of Rome was afflicted with a great disaster.  But his pursuit after the battle was disorderly and the Roman cavalry that was guarding the baggage counterattacked, and they killed Carus, who defended himself bravely, and those with him, no less than six thousand also, until the onset of night put an end to the battle.  These things happened on the day on which the Romans keep the feast of Vulcan, and as a result no one since that time willingly starts a battle on that day”.

 

 

Traducción parcial de Guillermo Fatás en Antología de textos para el estudio de la Antigüedad en el territorio del Aragón actual, Zaragoza, 1993

 

Translation of J. S. Richardson in Appian, Wars of the Romans in Iberia, Warminster, 2000